יעיברה ןועברב םירלוד ןוילימ 37.6 לש יקנ דספה :Avaya
הפוקתב םירלוד ןוילימ 19.5 לש דספה תמועל ,םירלוד ןוילימ 37.6 לש יקנ דספה לע החוויד תיאקירמאה Avaya תרבח
.ליבקמה ןועברב םיטנס 9 לש דספה תמועל ,םיטנס 10 לש דספה הרבחה המשר הינמל דספה יחנומב .דקתשא הליבקמה
םאתהב - הינמל םיטנס 9 לש דספה וא ,םירלוד ןוילימ 33.4 -ב םכתסה תוימעפ דח תואצוה ינפל ןועברב דספהה
.םיטסילנאה תויזחתל
,הליבקמה הפוקתב םירלוד דראילימ 1.31 תמועל ,םירלוד דראילימ 1.07 -ב ומכתסה תחוודמה הפוקתב הרבחה תוריכמ
.םדוקה ןועברה תמועל 7.4 םיזוחא לש הדיריו

טקייורפ והז .הילרטסוא לש תימואלה הטיסרבינואל םינותנו לוק תבלושמ תשר תעמטהל טקייורפב התכז Avaya *
Avaya שורפת ,םירלוד ןוילימ 2.75 -ב ךרעומ ופקיהש טקייורפב .הכ דע Avaya התכזש רתויב םילודגהמ IP תיינופלט
,ואדיוו םינותנ ,לוק בוליש רשפאתו ןופלטה יתוריש תא רפשת רשא ,IP תיינופלט תשר תילרטסואה הטיסרבינואב
.תשרה תקוזחתב יתועמשמ ןוכסיחו םישדח םימושיי תעמטה
ךשמהב .םישמתשמל הצקה תונקתה רפסמב ןהו יפסכה ףקיהה תניחבמ ןה הילרטסואב IP -ה תואקסעבש הלודגה יהוז
לש תימואלה הטיסרבינואהמ רקחמה ישנא םע Avaya תרבח לש חותיפהו רקחמה יסדנהמ הלועפ ופתשי ,הקסעל
.תומדקתמו תושידח תרושקת תויגולונכט חותיפב הילרטסוא

EDS תא תרקוח ךרע תוריינל תושרה
יקסבוזילב יבאו Paul McDougall

רושקה עדימ תשפחמ תושרה .תירבה תוצראב ךרע תורינל תושרה לש הריקח תחת תאצמנ איה יכ הרשיא EDS תרבח
וחנצי ישילשה ןועברב היחוור יכ הרמא הרבחה ,ןמז ותואב .2002 רבמטפסב 18 -ב EDS ידיב האצוהש תיסנניפ תיזחתל
.םיטנס 74 לע הדמעש ןועברה ותואל תמדוק תיזחת תמועל ,םיטנס 12 -ל
.ביגהל הצר אל תושרה רבוד .הריקחה םע הלועפ תפתשמ איה יכ הרבחה הרסמ ישילש םויב המסרופש הרהצהב
ןוטלשבו תירבה תוצרא תונידמב םיזרכמ גישהל הרבחל עייסל ,רלגנא ןו'ג ,רבעשל ןגישימ לשומ תא EDS הרכש ,דרפנב
.ותנידמ לש בושחימה תמר תא רפישש דחאכ ךרעומ אוהו ,2002 דע 1990 תנשמ דיקפתב שמיש רלגנא .ןכותב ימוקמה
רתאה תועצמאב םינווקמ םיתוריש תעמטהל תיארחא התיהש ,ןגישימ לש היגולונכטה דרשמ תא םיקה אוה
.michigan.gov

(םית"הק) תוניינעתה תוליהק םיקה ילארשיה סקונילה ישמתשמ ןוגרא
יקסבוזילב יבא


רסומ ,לקרוא תרבחמ ןמלגיפש ןליא ,ןוגראה לש (ינמזה) ר"ויה .סקונילה ישמתשמ ןוגרא לש השיגפ המייקתה הנורחאב
- Linux Admin :ןלהל טרופמכ ,ת"הק לכל להנמ רחבנו ,(םי"תהק) תוניינעתה תוצובק 6 תמקה לע טלחוה הבישיב יכ
;םית ,רנורב יבצ - תויתשת ;א"עת ,רגניזלש ימע - םינוגראל Linux ;רומרמ ילא - Linux -ב תירבע ;CA ,השמ לייא
.םייתיב םישמתשמל סקוניל ת"הק םקוה ןכו ;רוקמ ,שמש רחש - חותיפה תביבס
ישגפמל םינכת וניכי ינש בלשב .םיארחא םה םהילע םיאשונל הקשהה סנכל תואצרה תינכות וניכי םי"תהקה ילהנמ
.הנשה ךשמב ומייקתיש םי"תהקה
תובותכב רגניזלש ימעלו ןמלגיפש ןליאל ףטוש ןפואב ריבעהל שי Linux אשונב םירמאמ .תוגצמ 4-3 לולכי לולסמ לכ
ןועובשב ףטוש ןפואב ומסרפתי םירחבנה םירמוחה .ilan.spiegelman@oracle.com וא shlez@comgate.iai.co.il
.יליימ יליידבו InformationWeek
םייקתי אבה שגפמה .םישמתשמה ןוגרא רתא תמקהל SUN LX50 גוסמ Linux תרש וליאשי בושחמ תמאו Sun תורבחה
.המרונפ ןד ןולמב ראוניל 27 -ה 'ב םויב

ישארה ףדל הרזח