הינטירב תלשממ םע לקרואל יתנש-תלת םכסה
דרשמ םע תיגטרטסא תופתוש םכסה תמיתח לע העידוה ,םלועב הלודגה תינוגראה הנכותה תרבח ,Oracle
.לארשיב ל"כשחל ךרע הווש - הינטירב תלשממ לש (OGC) יתלשממה רחסה

םע תונשוימ הנכות תוכרעמ ףילחהל הינטירבב ירוביצה רזגמה יפוגל רשפאי יתנש-תלתה םכסהה
תקוזחתב תוכורכה תויולע תתחפה ךות םיחרזאל תורישה תומר תא רפשל ךכו Oracle תייגולונכט
.תונשיה תוכרעמה

לע הינטירבב ירוביצ רזגמ יפוג ומתח רבעב .elcarO -ו הינטירב תלשממ ןיב וגוסמ ןושארה םכסהה הז
.םהיכרצל הנכותה תא ומיאתהו ,םהלש הנכותה תושירד רובע elcarO םע םיילאודיבדניא םיזוח

הנכות תוכרעמ חותיפל הינטירב תלשממ םע הקודה תופתושב דובענ ותרגסמבו ,ךרד ןויצ אוה הז םכסה"
ונתרטמ" .elcarO ל"כנמו ר"וי ,ןוסילא יראל רמא ,"ירוביצה רזגמה לכ רובע רתוי תוחטבואמו תויטרדנטס
תויולעה תתחפה ךות ,תרפושמ היגולונכט ךרד היניתנל הלועמ תוריש קפסל הינטירב תלשממל רוזעל
םיבר םינוגרא יבחרב התע עצבתמה ץמאמה לופכש לוטיבו ,המאתה תוריתע הנכות תוכרעמב תוכורכה
."ירוביצה םוחתב

לע תוססובמ תויטרדנטס תוכרעמ חותיפ לע דחי דובעל הינטירב תלשממו elcarO תא בייחמ שדחה םכסהה
.תודיחא תושירד
המאתהה לוטיב ידי-לע םייתועמשמ תונורתי איבי הז שדח םכסה ,הינטירבב יתלשממה רחסה דרשמ יפל
תקפסא תינכותל תיתועמשמ ומרתיש תודבוע IT תוכרעמ קפסל רוזעיו ,ץמאמ לופכשו תוכרעמ לש הרקיה
.הלשממה לש םיתורישה

קסאמטנ לש פ"ומ תינכות רשיא ישארה ןעדמה
י"ע השגוהש ,ח"ש ןוילימ לעמ לש ףקיהב פ"ומ תינכות רשיא ,רחסמהו הישעתה דרשמ לש ישארה ןעדמה
תרשפאמה הנכות הרבחה תחתפמ תינכותה תרגסמב .אבס-רפכמ (רמ-לא) קסאמטנ פא-טראטסה תרבח
עוגנל ילב תאז לכו ,תוילנויצקנופ םהל ףיסוהל ףאו ,טנרטניא ירתא וא תונכות ומכ םירחא םירצומ תונשל
.(יסקורפ) ינוציח ביכר תפסוה י"ע קר אלא ,םמצע םירצומב

םיאתהל םיניינועמה ,הנכות ירצומ לש םיציפמו םירוטרגטניא םה וז הנכות לש םינושארה דעיה תוחוקל
דוק אלל ףא תאז לכו ,םהלש היצזילקול עצבל וא ,תוחוקלה לש תושירדל םיגציימ םה םתוא םירצומה תא
.םיציפמהו םירוטרגטניאה לש הכימתה תלוכי תא םג תרפשמ הנכותה .םירצומה לש רוקמה

תונכות רפסמל תרשפאמו ,ץראב םיליבומ טנרטניא ירתא רפסמ קסאמטנ לש הנכותה הליעפמ םויכ רבכ
תורושק ןניאש תובר תונוכתב םג ומכ ,תופסונ תופשב ךומתל איה הנווכה .האלמ תירבעב דובעל ל"וחמ
.תופשל

תרמצמ םיעודיו םיריכב םילהנמ העשתמ ינושאר ןוה הסייג קסאמטנ יכ רסמ ,הרבחה דסיימ ,רומרמ ילא
םיינתפאשה םידעיב דומעל ידכ ,ירשפאה םדקהב ףסונ עיקשמ ףרצל תניינועמ איהו ,ץראב בושחימה ףנע
.netmask.it :תיבה רתא .הלש

סטרופנוק הדוהי םויה רדס לע
?החטבא ןיצק והימ
םישנא לש עדימ תחטבא ילהנמ ןודעומ .םימעפ רפסמ הז רודמב ונבתכ רבכ CSO ,ר"מנמה לש ודמעמ לע
אלה ודמעמ תא שדחמ רידגהלו םיצעהל :יזכרמה רסמה .םישגפמ טעמ אלב ךכב קסע( CSO) ,םיבשחמו
.ןוגראב תוטלחהה ילבקמ תגספב ותוא בצמלו עדימה תחטבא להנמ לש רורב
םיריכב םישנא ינש יפמ וז הדמעל קוזיח ונלביק עובשה .ונלצא קר אל לבא ,הנוש םייתניב תואיצמה
םוחתב רקחמה לע יארחאו אישנ ןגס,טנאה ביטס אוה ,דחאה .קיווןשיימרופניא ןועובשל ונייארתהש
טנאה .עדימה תחטבא םוחתב םלועב םילודגה אכמסה ירבמ דחא ,פורג ןשיימרופניא הגיגב עדימה תחטבא
סואה רטווסיירפב ריכב להנמ רבכמ אל דע ,וניתוחוכמ אכמס רב ,רגיבליז ריפוא לש ויתולאשל בישה
אורקל הוושש ,טנאה לש רמאמו ןויאיר דילוה ,םיינשה ןיב יטנגילטניאה חיש ודה .יאמצע ץעוי םויכו
.בר ןויעב ותוא

החטבאה ןיצק, תילאידיא" :טנאה רמוא ,ןוגראב החטבאה להנמ לש ודמעמ יבגל ,ןייארמה תלאשל הבושתב
תוקלחמל ץוחמ לא חוודל ךירצ אוה" ...ןטק תווצ שארב דומעלו החטבאה אשונ תא ליבוהל ךירצ ישארה
."...יטפשמה ץעויל וא םיפסכה להנמל ילוא, IT-ה
:החטבאה ןיצק והימ ,החמומה רידגמ הגיג םעטמ טנאה רביחש רמאמב
ןונכת לע חקפל לוכי ,החטבאה םוחתב עדיו עקר ןכו ,םיקסעה םוחתב הנובתו הנבה לעב םדא קר"
ןיצק ,רוציקב .טנאה רמוא "תוינוגראה תושירדל םימיאתמה םיעצמאה תריחבו ,תוינידמה תעמטה ,החטבאה
,הגיג ץועייה תרבח .רבד לכל יקסע ךילהתכ החטבאה אשונ תא להנל שרדנ ישארה החטבאה
.ומצע ראותה תא תומאות םהלש דיקפתה תורדגהש םישנאל קר ןתני החטבא ןיצק ראותה יכ הרובס
.םינוגראב ןיטולחל הנוש רומאכ תואיצמה

רנטרג לש רקסה
דחוימ רקסב ולאשנש ,תיקסעה היגולונכטה ילהנממ יצח רנטרג לש רקס טטוצמ ,ןועובשב רחא רמאמב
. IT תחטבא ינפ לע תופידעב וכז IT-ה םוחתב םירחא םיטקיורפ ג יכ ורמא ,רבכמ אל רנטרג הכרעש
לעב היהי החטבאה ןיצק לש ודמעמש יוכיס ןיא ,לארשיב םג יסחי ןפואב הנוכנ םג איהש ,וז תואיצמב
דחוימב .םאתהב המצועה תא תמגרתמ ןוגראה תרשרש לכ ,הלעמלמ הליחתמ הניא היחנהה רשאכ .לקשמ
.םלועל תרמגנ אל תרשרשהו םאתהב םיביצקתה תא םיררחשמ םניאש םיפסכה ילהנמ לצא שגרומ הז
המ לכב תונרע תולגל ותטילשבש םינוגראה לע ץחלה תא ריבגמ ,ינקירמאה לשממה ,הנורחאה הפוקתב
התואב הזה אשונב לפטי שוב לשממ םא .תוימואלה תומרב ןהו תויתלשממה תומרב ןה ,החטבאל רושקש
.ודיגי םימי .םויכ בצמב יבויח יונישל יוכיס שי קאריע לע הפקתמב לפטמ אוהש יפכ תויביסנטניא

ישארה ףדל הרזח